MPKKO on vuonna 2009 perustettu, kaikkien Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden yhteinen oppilaskunta. Oppilaskuntaan kuuluu noin 800 jäsentä. Jäsenistö koostuu sotatieteiden kandidaatin, maisterin tai yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittavista opiskelijoista.  Lisäksi jäsenistöön kuuluvat esiupseerikurssia tai sotatalouden ja tekniikan lisäopintoja suorittavat  opiskelijat.

Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavat kadetit Maanpuolustuskorkeakouluun kuuluvassa Kadettikoulussa. Maisterin tutkintoa suorittavat sotilasvirassa palvelevat nuoremmat upseerit sekä viranomaisyhteistyön koulutusohjelman opiskelijat. Yleisesikuntaupseerin tutkinto on sotatieteellinen jatkotutkinto, joka pätevöittää Puolustusvoimien ylempiin sotilasvirkoihin. Esiupseerikurssi on upseerien täydennyskoulutusta ja se painottuu poikkeusolojen suunnitteluun ja johtamiseen. Maanpuolustuskorkeakoululla toimii myös kadettien opiskelijajärjestö Kadettitoverikunta ry, ja yleisesikuntaupseerikurssilaisten muodostama Sotakorkeakoulun oppilaskunta.

MPKKO tekee yhteistyötä Suomen ylioppilaskuntien liiton ja erityisesti pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien kanssa. Koska merkittävä osa jäsenistöstä palvelee sotilasvirassa, oppilaskunta tekee aktiivisesti yhteistyötä Upseeriliiton kanssa.

Suhteutettuna muihin yliopistoihin, Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunta vastaa ylioppilaskuntaa. Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnan toiminta perustuu Lakiin Maanpuolustuskorkeakoulusta:

35 § Oppilaskunta

Maanpuolustuskorkeakoulussa on oppilaskunta, johon voivat kuulua Maanpuolustuskorkeakoulun päätoimiset opiskelijat. Oppilaskunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoita.

Oppilaskunnan tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat Maanpuolustuskorkeakoulun 12 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistua Maanpuolustuskorkeakoulun muuhun toimintaan.

Oppilaskunnan tehtävänä on myös toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.

Oppilaskunnan tehtävien toteuttamisesta aiheutuvat menot suoritetaan oppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saatavilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita oppilaskunnalla on oikeus määrätä jäsentensä suoritettaviksi.

Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnalla on itsehallinto. Oppilaskunnan hallintoa varten on edustajisto ja hallitus. Oppilaskunnan hallinnosta määrätään tarkemmin oppilaskunnan säännöissä, jotka vahvistaa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori.

Oppilaskunnan 2 momentin nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin muutoksenhausta Maanpuolustuskorkeakoulun tekemään päätökseen 33 §:ssä säädetään.

Oppilaskunnan toimintaan sovelletaan, mitä yhdistyslaissa (503/1989) säädetään, jollei tästä laista muuta johdu.